www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Narodil se 10. dubna 1978 v Praze, kde v letech 1992–1996 vystudoval Arcibiskupské gymnázium. 14. srpna 1996 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, v němž byl 25. března 2006 vysvěcen na kněze.

Základní studia v přípravě ke kněžství absolvoval na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě (filosofie, 1998–2000), na Teologické fakultě Řehořovy papežské univerzity v Římě (Pontificia Universita Gregoriana, bakalaureát z teologie, 2002–2005) a na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (završení teologických studií magisterským titulem, 2005–2006). Následně se specializoval v Římě ve studijním oboru dějin umění, ve kterém získal titul bakaláře, a dále v oboru církevních dějin, v němž dosáhl titulu licenciátního (Pontificia Universita Gregoriana, Facolta della Storia della Chiesa e dei Beni Culturali, 2006–2010).

Tématem diplomové práce v rámci teologických studií byl Svatojánský dotazník z r. 1715. Tato práce je zaměřena na výzkum kultu sv. Jana Nepomuckého před mučedníkovým blahořečením, tedy do r. 1721. V nepomucenském tematickém okruhu se pohybuje i několik dalších Heroldových publikačních počinů, článků a italské vědecko-populární monografie San Giovanni Nepomuceno il custode dei segreti (Editrice Velar, Gorle (Italia), 2009), sepsané v tvůrčí spolupráci italského jezuity Francesca Occhetty.

Licenciátní práce z církevních dějin nese název La venerazione di santa Paolina, patrona di Olomouc. Un caso concreto del culto di corpi santi catacombali (prezentováno v Římě v únoru 2010). Jedná se o obsáhlejší ponoření do tématiky tzv. posvátných těl, relikvií domnělých mučedníků, přenášených z římských katakomb do kostelů a kaplí katolické církve a vystavovaných veřejné úctě. Fenomén je studován nejprve obecně a poté konkrétněji v prostředí českých zemí v barokním období, ještě konkrétněji v kolejích české provincie jezuitského řádu a nejpodrobněji na příkladu kultu sv. Pavlíny, barokní patronky Olomouce.

Heroldův historicko-umělecký zájem se soustředí na konfesionalizaci a barok v Evropě, na ideové, náboženské, sociální, ekonomické, politické i umělecké aspekty těchto fenoménů. Zvláštní důraz je přitom kladen na dějiny katolické církve, z kulturně-geografických okruhů pak na střední Evropu a země Koruny české zvlášť. Na tomto poli zmiňme autorovu spolupráci na přípravě mapového materiálu pro církevní sekci nového historického atlasu České republiky, jehož publikování lze předpokládat na rok 2011.

Dalším z preferovaných témat je jezuitský řád, zvláště tzv. staré Tovaryšstvo (1540–1773). Kromě menších článků a přednášek autor nabídl k tomuto tématu také obsáhlejší zpracování dějin a umělecké koncepce bývalého jezuitského kostela v Klatovech, a to formou přednášky a publikovaného článku v rámci prvního ročníku sympozií Barokní jezuitské Klatovy (duben 2007). Dějinám klatovské koleje Tovaryšstva Ježíšova (1636–1773) se věnuje i nadále rozsáhlou badatelskou činností uskutečňovanou v Římském archivu Tovaryšstva Ježíšova a v českých archivech a knihovnách.

Závěrem lze ještě uvést Heroldovu spolupráci s režisérem Otakárem Maria Schmidtem na duchovně-historicko-popularizačních dokumentech vytvořených pro Českou televizi (Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (2006), Nejznámější Čech – Jan Nepomucký (2007), Svatý Vojtěch – první český Evropan (2009)).

Několik let působil v duchovní službě v akademickém prostředí Brna a Olomouce. V současné době v rámci doktorského studia dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy pracuje na dizertaci věnované průzkumu úcty prokazované sv. Janu Nepomuckému před jeho oficiálním prohlášením za světce (1729).

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná CBE

(Velká Británie)

PDF verze CV Evy Jiřičné ke stažení zde.

Mgr. Kateřina Bobková Valentová, Ph. D.

Narodila se 4. července 197 v Liberci, kde v letech 1986 – 1989 vystudovala gymnázium se zaměřením na matematiku. Během studia se však její zájem přesunul od přírodních věd k literatuře, divadlu a historii. A proto se v rámci středoškolské odborné činnost pokusila o mapování inscenací soudobé operní tvorby na scéně divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Na podzim roku 1989 zahájila studium oboru dějepis – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1990 přestoupila na obor historie-latina, který ukončila v roce 1996. Diplomovou práci připravovala pod vedení prof. Josefa Petráně a zabývala se v ní fungováním klementinského jezuitského gymnázia včetně jeho školského divadelního provozu ve dvacátých letech 18. století. V letech 1996 – 2000 pokračovala v doktorském studiu na katedře hospodářských a sociálních dějin FF UK. Její disertační práce byla věnována všednímu životu jezuitské školy.

Již během doktorského studia pracovala v Archivu University Karlovy, posléze se zabývala vytvářením databáze českých vědců v rámci projetu Centra pro dějiny vědy. Od roku 2002 působí v Historickém ústavu AVČR jako vědecký pracovník, specializuje se především na církevní dějiny raného novověku, zejména problematiku církevních řádů, dějiny výchovy a vzdělaností, se zaměřením na církevní vzdělávací instituce. Dále se věnuje zkoumání a vydávání normativních pramenů jezuitského řádu. Další oblastí vědeckého zájmu je školské divadlo, jakožto zvláštní fenomén v kulturním životě raně novověké společnosti. Krom sledování jeho podob, vývoje a proměn se pokouší s kolegy ze sboru Lauriger o jeho zpřístupnění jak formou edic, tak novodobých inscenací, které užívají metodu poučené interpretace známé zejména ve Francii.

Publikovala řadu vědeckých článku v českých i zahraničních periodicích, které se věnují zejména všednímu životu v řádových domech jezuitů, náboženské praxi raného novověku a vzdělávacím institucím pobělohorských Čech. Chodu jezuitského gymnázia v první polovině 18. století se věnuje ve své knize Každodenní život učitele žáka jezuitského gymnázia vydané v roce 2006. Edice Consuetudines Assistentiae Germaniae publikovaná v roce 2011 seznamuje s konsvetudináři zaalpských provincií, jež jsou nejdůležitějším pramenem k poznání běžného života řádových komunit.

Byla spoluřešitelkou řady grantových projektů, z nichž vzešla řada publikací a také biografická databáze řeholníků, jejíž pracovní verze je přístupná na webových stránkách Historického ústavu AVČR.

Dlouhodobě se také věnuje klatovským jezuitům, zejména gymnáziu a jeho učitelům i absolventům. Výsledky svých výzkumů představila již několikrát v rámci sympozií Barokní jezuitské Klatovy. Podílela se také na přípravě nové expozice pro Klatovské katakomby.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017