www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

PhDr. Jiří Havlík, Ph.D.

Narodil se 2. 12. 1979 v Praze. V letech 1998–2004 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství 2. a 3. stupně – Český jazyk a literatura – Dějepis. V letech 2004–2008 absolvoval doktorské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu UK PedF, obor České a československé dějiny.

Od roku 2003 mnohokrát pobýval na studiích ve Vatikánských archivech (Archivio Segreto Vaticano), v archivech ve Vídni a v centrálním řádovém jezuitském archivu v Římě (Archivum Romanum Societatis Jesu, dále jen ARSI).

Soustavně se věnuje církevním a literárním dějinám českých zemí v raném novověku. Opakovaně spolupracoval na úkolech grantových projektů Historického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu dějin Univerzity Karlovy. Od roku 2013 je též členem grantového týmu GAČR: Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640–1740), vedeného doc. Mgr. Jiřím Kubešem, Ph.D. (DPP), od roku 2014 participuje na úkolech grantového týmu GAČR: Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích.

S kolektivem autorů je též autorem připravované řady učebnic literatury pro střední školy a gymnázia. Pro rok 2015 připravuje pro nakladatelství Vyšehrad monografii o pražském arcibiskupovi Janu Bedřichovi z Valdštejna (1675–1694).

V současné době působí na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze, kde vyučuje český jazyk a literaturu, dějepis a semináře k oběma předmětům. Vyučoval též na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

Výběr z publikační činnosti:

Knižně

 • Havlík, Jiří M. – Černý, Karel: Jezuité a mor. NLN. Knižnice dějin a současnosti. Praha 2009.
 • Havlík, J. – Horyna, Martin – Krejčová, Iva – Borovička, Lukáš (a kol.): Literatura nejen k maturitě. 2. díl: Od romantismu k moderně. Kralice na Hané, Computer–Media; vedení autorského kolektivu (k odevzdání v červnu 2014)
 • Havlík, J. M.: Literatura nejen k maturitě. 1. díl: Od počátků písemnictví k preromantismu. Kralice na Hané, Computer–Media; cca 180 stran, v tisku
 • Havlík, Jiří M.: Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682–1694). Disertační práce. Pod vedením doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta – Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Praha 2008.

Studie v odborných časopisech

 • Havlík, J. M.: Diarium Kinsky 1663–1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému (1634–1699). Folia historica Bohemica 29/2014, odevzdáno k lektorskému řízení
 • Havlík, J.: Polemika v komentářích. Bible svatováclavská, její čtenáři a Šestidílka. Historie – otázky – problémy 5/2013. Česká bible – Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, v tisku
 • Havlík, Jiří M.: Contra (duos) patres Societatis Jesu 1672–1675. Jan Tanner TJ a Vilém Frölich TJ, průběh sporu o jejich teze a jeho dopady. Folia Historica Bohemica 26/2011, č. 1, s. 143–163. Havlík, Jiří M.: Jmenování provinciála v české jezuitské provincii v roce 1689, AUC–HUCP. Tomus L/2010, Fasc. 1, Praha 2011, s. 59–69.
 • Havlík, Jiří M.: Spor českého duchovenstva o imunity církve v letech 1690–1695. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Český časopis historický 107/2009, s. 769–796.
 • Havlík, Jiří M.: Rekonstruktion des Pfarrnetzes, Steuern für Türkenkriege und Johann Friedrich von Waldstein (1642–1694). In: Röhsner, Zdislava (Hg.): Wallenstein und noch viel mehr. 850 Jahre Familie Waldstein. Wien 2009, S. 87–102, Überlegung Carla Bezděková.
 • Havlík, J. M.: Jan Malobický SJ (1620–1683) a jeho Dům věčnosti. Studia Comeniana 38/2008, č. 80, s. 151–164.
 • Havlík, J. M.: Morová kázání Christiana Augustina Pfaltze (1629–1701). Listy filologické 129/2006, s. 145–160.
 • Havlík, J.: Historická kritika Jiráskova Temna ve třicátých letech 20. století. Dějiny v českém krásném písemnictví. Sborník příspěvků z literárněhistorické konference ke 150. výročí narození Aloise Jiráska. Hronov 4.–5. září 2001. Hronov – Náchod 2002, s. 36–46.
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017