www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2016

NabídkaZpět

Vystupující

Zdeňka Buršíková

(Městská knihovna Klatovy)

Ředitelka Městské knihovny Klatovy.

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Miroslav Herold (nar. 1978 v Praze), od roku 1996 člen jezuitského řádu, vysvěcený roku 2006 na kněze. Několik let se věnoval duchovní službě vysokoškolským studentům v Brně a Olomouci. Absolvent několika studijních oborů (filosofie, teologie, dějiny umění) na univerzitách v Bratislavě, Římě a Olomouci. V současné době dokončuje doktorské studium ve svém hlavním studijním zaměření, historii, konkrétněji dějinách římskokatolické církve, a to na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Soustředí se na církevní dějiny raného novověku.

P. Ing. František Hylmar

P. František Hylmar se narodil v roce 1957 v Hradci Králové. Po studiích oboru geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT, která ukončil v roce 1981 a po roční vojenské službě pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze. V roce 1989 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a absolvoval prvních několik měsíců noviciátu neveřejně. V květnu 1990 nastoupil do noviciátu na Sv. Hostýně, kde 8. září 1991 složil první sliby. V letech 1991-94 studoval v Krakově filozofii a 1994-97 v Dublinu teologii. Dva roky působil jako vysokoškolský kaplan a vyučující na VOŠ Caritas v Olomouci, kde obdržel v říjnu 1997 jáhenské a v březnu 1998 kněžské svěcení. V letech 1999-2001 získal ve španělském Madridu licenciát ze spirituální teologie a poté vykonal třetí probaci v Mexiku. Od května 2002 byl činný v České provincii. Nejprve v Kolíně a od října pak v Praze. Tam složil 3. října 2002 poslední sliby a od dubna 2003 byl představeným domu, rektorem u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí a farářem u sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. 1. března 2004 byl jmenován provinciálem a služby se ujal 16. května 2004. V roce 2007 se ujal podruhé funkce českého provinciála, v roce 2008 byl jediným českým delegátem s hlasovacím právem na XXXV. Generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova v Říme. Službu provinciála vykonával do 3. února 2013.

Zdroj: www.jesuit.cz

Ing. Václav Chroust

(Klatovy)

Předseda občanského sdružení Klatovské katakomby a místostarosta Klatov.

Fr. Benedikt Tomáš Mohelník

Benedikt Tomáš Mohelník, Th.D. (5. listopadu 1970 Valašské Meziříčí), je katolický kněz, teolog a dominikán, od roku 2006 provinciál české provincie dominikánů.

Řádové sliby složil 12. srpna 1990, o pět let později byl vysvěcen na kněze. Studoval teologii na CMTF UP v Olomouci, poté postgraduálně na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. Od roku 2005 vyučuje systematickou teologii na Studiu kláštera trapistů v Novém Dvoře, od roku 2006 je odborným asistententem na katedře systematické teologie na KTF UK. Externě vyučuje i na CMTF UP. Je autorem řady skript, odborných a popularizujících článků a překladů odborných textů v oblasti teologie. 23. ledna 2006 jej provinční kapitula zvolila provinciálem, generál řádu C. A. Costa potvrdil tuto volbu den poté. Podruhé byl zvolen na provinční kapitule v lednu 2010 a potřetí v lednu 2014.

Výběrová bibliografie:

  • Benedikt Tomáš Mohelník: „Gratia augmenti.“ Contribution au débat contemporain sur la confirmation.Studia Friburgensia 97. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2005. 260 s. ISBN 2-8271-0988-3.
  • Pečeť daru Ducha Svatého : teologie svátosti biřmování. Praha : Krystal OP, 2012. 295 s. ISBN 978-80-87183-44-1.
  • Dominikáni/ [úvod, výběr a úprava textů Benedikt Mohelník ; fotografie Jan Diviš]. Diviš, Jan, 1928–. Praha : Krystal OP, 2010.
  • Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze : umělecký průvodce/ autorský kolektiv: Fr. Benedikt Mohelník (úvodní slovo) ; Líza Faktorová a Hana Křenková (fresky a oltáře), Petr Macek (architektura), Petr Chaloupský (varhany), Štěpán Vácha (oltářní obraz Ukřižovaného s dominikánskými světci). Faktorová, Líza. Praha : Krystal OP, 2013
Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019