www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Smlouva na dotaci podepsána

Projekt Klatovské katakomby 2010

28. 01. 2011

Ve středu 26.1.2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápadna projekt „Klatovské katakomby 2010.

EU

Základní charakteristiky projektu:

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01597

Smluvní strany:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300
(dále též poskytovatel)

a

Klatovské katakomby, o.s.
se sídlem: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
jednající: Ing. Václavem Chroustem, předsedou sdružení a Mgr. Rudolfem Salvetrem, místopředsedou sdružení
IČ: 27006760
příjemce není plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 234080840/0300

Dotace ve výši 19,952 tis. Kč pokryje 85% výdajů projektu, vlastní financování příjemce dotace musí pokrýt zbývajících 15% výdajů tj. celkem 3.521 tis. Kč.

Přehled financování způsobilých výdajů projektu

Investiční dotace

v Kč

Neinvestiční dotace

v Kč

Dotace celkem

v Kč

Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %

Dotace z Regionální rady celkem

18 289 371,06

1 662 191,94

19 951 563,00

85,00

z toho: příspěvek Společenství

15 545 965,40

1 412 863,15

16 958 828,55

72,25

            Národní financování

2 743 405,66

249 328,79

2 992 734,45

12,75

Národní spolufinancování příjemce

0,00

0,00

0,00

0,00

Soukromé spolufinancování příjemce

3 227 536,94

293 328,06

3 520 865,00

15,00

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019